Friday, 05 February 2021
{{img: (src="@strategyArr[bnrImg]")}}

{{strategyArr[strategyData][#i][title]}}

{{strategyArr[strategyData][#i][desc]}}

{{img: (src="@strategyArr[strategyData][#i][imgSrc]")}}